15.07.2009 07:17

O naší spolupráci s komisí sociálně právní ochrany magistrátu města Mostu

V posledních létech, možná spíš desetiletích, jsme svědky stále silnějších snah o to, aby nikdo nebyl krácen na svých základních lidských právech, aby každý byl chráněn před týráním, zneužíváním, diskriminací, ponižováním atd., nehledě na to, zda na pracovišti, doma, či v různých typech kolektivních zařízení. Že to je práce nikdy nekončící, je nabíledni. O to už se stará jak naše lidská, rozporuplná a snadno poruchová povaha, tak také, zejména v našem regionu, pestrá demografická situace, která nabízí paletu nejrůznějších rodinných zvyklostí a tradic, které se snadno mohou míjet jak se zákonem, tak i obecně sdílenými hodnotami. Navíc k tomu vydatně přispívají poměrně nové jevy, jako je například drogová kultura, či syndrom životního stylu v sociální síti, kde děti prakticky nikdy nepoznaly pracující rodiče. Tento článek je věnován jedné z podstatných oblastí této problematiky, a to ohroženým dětem a roli, kterou v jejich ochraně sehrává město a jeho orgány. Sociálně- právní ochrana dětí je výkonem státní správy v tzv. přenesené působnosti. To znamená, že je sice vykonávána orgány samosprávy, ale garantována a kontrolována je státem a řídí se celostátně platnými právními předpisy a ratifikovanými mezinárodními smlouvami. Výkonnými orgány sociálně právní ochrany jsou v tzv. první linii především obecní úřady s rozšířenou působností (v našem okrese Most a Litvínov). Místní politická reprezentace je odpovědná především za vytvoření podmínek pro její kvalifikovaný výkon. Kontrolní činnost a metodické vedení je v kompetenci krajských úřadů a Ministerstva práce a sociálních věcí. Kromě vlastního orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), v našem případě Odboru péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví Magistrátu města Mostu, se touto problematikou zabývá také komise sociálně právní ochrany, jejíž členy jmenuje přímo primátor města. Je to z toho důvodu, že komise není jen poradním orgánem (tak jako různé komise rady), ale ze zákona jsou jí svěřeny i kompetence rozhodovací a má statut tzv. zvláštního orgánu. Zatímco pracovníci odboru především zastupují jednotlivé děti v konkrétních případech jako tzv. kolizní opatrovníci (průběžně cca 11 tisíc tzv. živě vedených spisů s ročním přírůstkem cca 600 případů), komise se vyjadřuje jak k celkové situaci a koncepčním otázkám sociálně právní ochrany dětí, tak i k těm jednotlivým případům, které jsou zvlášť obtížné a kde je třeba součinnosti více institucí, či spolupráce více profesí. Proto je také komise složena nikoli primárně na základě politického zastoupení vzešlého z posledních voleb, ale především z pohledu účasti jednotlivých odborností, které se osudem dětí zabývají. V případě města Mostu je dlouhodobě předsedkyní komise dětská lékařka MUDr. Alena Dernerová a tajemnicí vedoucí oddělení OSPOD Eva Weissová. Celkově členové komise svým profesním a pracovním zařazením reprezentují většinu oborů, které se ohroženým dětem věnují a mohou jim pomoci. Z odborného hlediska toto spektrum zahrnuje rozpětí od sociální a právní problematiky, přes speciální pedagogiku, psychologii, prevenci kriminality a kriminální službu, po organizaci ústavní péče a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zasedání komise nejsou vázána na cykly jednání rady či zastupitelstva, ale vycházejí z konkrétních potřeb a situace. Z významných akcí, na kterých byla komise zastoupena, lze jmenovat například celostátní konferenci kojeneckých ústavů a dětských center a domovů pořádanou ve spolupráci se sekcí sociální pediatrie Lékařské společnosti J.E.P. v květnu tohoto roku v Mostě. Její význam potvrdil svou účastí a úvodním projevem i primátor města Mostu Ing. Vlastimil Vozka. Méně nápadnou, ale nikoli méně významnou událostí bylo i nedávné rozšířené zasedání komise v prostorách Kojeneckého ústavu v Mostě, které se konalo 3. října tohoto roku. Toto jednání bylo zaměřeno především na právní otázky. Pozvání na ně přijala JUDr. Věra Novotná, pracovnice Ministerstva práce a sociálních věcí, která je spoluautorkou zákona o sociálně právní ochraně dětí a patří v této oblasti k nejpřednějším odborníkům. Jak se v závěru jednání vyjádřila, nepřekvapila ji bohatá diskuse, desítky dotazů a pestrost názorů. To vše ze svých zkušeností z celé republiky očekávala. Co však za výjimečné rozhodně považovala, byla ochota a zájem představitelů různých institucí sjednotit a dohodnout se na co nejjednodušších a nejúčinnějších postupech v zájmu ohrožených dětí. Jednání totiž kromě řádných členů byli přítomni i například takoví hosté, jako soudkyně mosteckého soudu JUDr. Marie Tesařová, odborní pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje, členové poradního sboru hejtmana pro náhradní rodinnou péči a v závěru též i vedoucí představitelé kraje. Mezi nejdůležitější otázky patřily hlavně ty, jak maximálně omezit dobu, kterou děti ze selhávajících rodin tráví v ústavní péči, a jak je co nejdříve buď svěřit do nových rodin, nebo pomoci jejich původním rodinám vzchopit se a začít normálně fungovat. Další jednání komise je připraveno na 21. listopadu. Tentokrát bude mít podobu případové konference, na které se budou projednávat zvláště složité situace konkrétních dětí s cílem společně nalézt optimální postup.
Snad z tohoto stručného popisu a namátkou vybraných příkladů je zřejmé, že činnost komise sociálně právní ochrany nespočívá ve formálním schůzování a není průsečíkem různých politických zájmů, ale je svým interdisciplinárním přístupem jedním z fungujících nástrojů pomoci těm, kteří si pomoci sami ještě nedovedou. Na potřebu nového samostatného zákona na ochranu dětí před fyzickými tresty můžeme mít různé názory. Nejpodstatnější je však vůle a ochota každého z nás všímat si bezpráví na dětech, kterého můžeme být svědky i ve svém nejbližším okolí, a bezodkladně proti němu zakročit. Jak? Třeba upozorněním orgánu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Mostu. Může být i zcela anonymní či s ochranou jména oznamovatele, zákon to v tomto případě výslovně umožňuje. Zvolíme-li místo toho lhostejnost, sami budeme v konečném důsledku přispívat k týrání bezbranných a naplňování známého poznatku, že násilí plodí zas jen násilí.

—————

Zpět


Kontakt

KOJENECKÉ ÚSTAVY ÚSTECKÉHO KRAJE příspěvková organizace

Most, Husitská 1683/2
PSČ 434 01


Telefon: 476 446 311
Fax: 476 446 399
ID datové schránky: hfiuyy9

Podatelna KÚÚK:
pracovní dny
od 8.00 do 14.00 hod