Zásady pro poskytování dobrovolnické péče dětem v KÚÚK Most

I. Všeobecná pravidla:
– návštěvy probíhají podle plánu (den a čas návštěvy), který je vyvěšen na nástěnce oddělení, výjimky jsou věcí dohody
– dobrovolnice svůj příchod na oddělení oznámí příslušné sestře zodpovídající za svěřené dítě, přičemž ta odsouhlasí program a časový plán činnosti s dítětem
– sestra oznámí dobrovolnici případné zdravotní či jiné okolnosti, které mohou chování dítěte v průběhu návštěvy ovlivnit
– při ukončení návštěvy učiní dobrovolnice zápis se stručným sdělením o jejím průběhu

II. Práva, povinnosti, pokyny:
1) Dobrovolnice má právo mít vyhrazené místo pro bezpečné uložení svých osobních věcí a pro vytvoření příznivých podmínek pro to, aby se mohla ve vymezeném čase samostatně věnovat dítěti.
2) K této činnosti má právo používat hraček a vybavení KÚ v rozsahu dohodnutém se sloužící sestrou.
3) Má právo být poučena o správném a bezpečném zacházení s dítětem a rizicích jeho chování.
4) Je povinna respektovat dohodnutý čas, výjimky nahlásit tak, aby na ně mohlo být dítě včas připraveno.
5) Je oprávněna pohybovat se v dohodnutém prostoru (budova, zahrada), místo pobytu a rámcově druh činnosti odsouhlasí sloužící sestra.
6) Je povinna jakékoli nezvyklé projevy dítěte bez zbytečného prodlení oznámit a konsultovat s příslušnou sestrou.
7) Je povinna maximálně respektovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, zejména:
a) při práci s kojenci v jakémkoli vyvýšeném prostoru (krmení, přebalování apod.) být neustále v přímém fyzickém kontaktu s dítětem, aby bylo jištěno proti pádu v důsledku nenadálého pohybu,
b) nepoužívat při práci s dětmi snadno rozbitné předměty, neponechávat dětem k volné manipulaci drobné předměty, které by mohly spolknout, aspirovat či vkládat do tělesných dutin, neponechávat v blízkosti dětí oděvy,tašky apod. s léky,
c) neužívat v přítomnosti dítěte ostré předměty a neponechávat je v dosahu dětí,
d) nedávat dítěti tvrdé bonbony, nepřinášet potraviny podléhající zkáze či spojené s rizikem infekce (např. salmonely),
e) nestavět či neposazovat dítě do vysokých poloh, které není schopno zvládat vlastními silami (vysoký nábytek, okenní parapety), a to ani při sebedokonalejším jištění, nevyhazovat dítě do výšky apod.,
f) při samostatné chůzi dítěte po schodech či při překonávání překážek jistit je pro případ pádu, mít je neustále na dosah,
g) při jízdě výtahem dbát zvýšené opatrnosti, zejména v prostoru dveří,
h) při pobytu s dětmi na zahradě neponechávat dítěti volný pohyb na komunikacích pro automobily a v jejich blízkosti, ani v blízkosti (byť zavřených) vrat. Při hře na zahradních objektech poskytovat dítěti osobní jištění,
i) při vlastních zdravotních problémech předcházet riziku možného přenosu infekce na dítě, případně riziku nehody v případě fyzického omezení.