NRP

Ústavní a náhradní rodinná péče

Rozhodli jste se přijmout dítě?

Náhradní rodinná péče má v České republice dvě formy – osvojení a pěstounskou péči. Osvojením vzniká mezi osvojencem a osvojitelem poměr jako mezi rodiči a dětmi se všemi vzájemnými právy a povinnostmi. Zároveň zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou. Na základě rozhodnutí soudu o osvojení jsou osvojitelé zapsáni do matriky narození na místo rodičů.

O osvojení nemůže být rozhodnuto bez souhlasu dítěte, rodičů dítěte nebo osob, které jsou oprávněny dát souhlas za rodiče. Rodič dává souhlas osobním prohlášením vůči soudu. Souhlasu rodiče není potřeba, pokud zjevně nemá o dítě zájem, který trvá alespoň tři měsíce. V tomto případě dává souhlas s osvojením opatrovník jmenovaný soudem. Osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení. Jakmile osvojenec nabude svéprávnosti, vznikne mu právo seznámit se s obsahem spisu, který byl veden v řízení o jeho osvojení.

Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče. Mezi dítětem a pěstounem nevzniká po právní stránce poměr jako mezi rodičem a dítětem. Zůstává zachována vazba na původní rodinu. Původní rodina je informována, do které pěstounské rodiny bylo dítě umístěno a měl by jí být umožněn kontakt s dítětem (pokud soud neurčí jinak). Pěstouni čerpají dávky státní sociální podpory (příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla). S výjimkou sociálního příplatku může pěstounovi a dítěti svěřenému do pěstounské péče vzniknout nárok i na další dávky státní sociální podpory, např. na rodičovský příspěvek, přídavek na dítě apod..

V případě, že se rozhodnete pro náhradní rodinnou péči, je potřeba navštívit odbor sociálních věcí městského úřadu či magistrátu dle místa Vašeho trvalého bydliště. Zde budete nasměrováni na příslušnou pracovnici, která s Vámi sepíše žádost a seznámí Vás se všemi podmínkami, které budete muset splnit, abyste byli zařazeni do registru žadatelů o náhradní rodinnou péči.