Historie

 • Budovy v Teplicích

  Kojenecký ústav v Teplicích se nacházel ve dvou vzájemně funkčně propojených secesních vilách v sousedství městského parku a dětského hřiště (viz ilustrační foto). Zřízen zde byl krátce po konci druhé světové války a nepřetržitě plnil svou funkci až do roku 2010. Důvodem redukce kapacity Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje je průběžně celkově klesající počet umísťovaných dětí, zároveň s pozitivním trendem jejich rychlého umísťování do náhradních rodin.

  Od roku 2010 postačuje pro celý Ústecký kraj kapacita objektu Kojeneckého ústavu v Mostě. Další osud bývalých teplických budov spočívá zčásti v dalším využití pro jiné potřeby sociálních služeb, zčásti v prodeji zbývajícího majetku.

 • Budova v Mostě

  V budově dnešního dětského domova byl od jeho výstavby ve dvacátých letech sirotčinec sv. Josefa, patřící katolickému řádu. Po roce 1945 přesídlily řádové sestry do Německa a Holandska. Do roku 1954 byla budova využívána Severočeskými hnědouhelnými doly, jež zde měly své sídlo. V roce 1954, po dohodě s řádem, byla budova předána státu s podmínkou, že bude využívána v souladu s prvotním posláním, tj. pro péči o děti. Proto byl v roce 1954 v jedné polovině budovy zřízen kojenecký ústav pro 60 kojenců a 30 lůžek bylo vyhrazeno nedonošeným dětem, v druhé polovině bylo umístěno dětské oddělení nemocnice.

  V roce 1978 byl kojenecký ústav přestěhován do objektu dnešní Nemocnice následné péče v Mostě a celých deset let, do roku 1988, byla budova rekonstruována.

  Po rekonstrukci se ústav vrátil zpět do původní budovy pod novým názvem Dětský domov pro děti do tří let. 1. ledna 1992 byl domov rozhodnutím Okresního úřadu v Mostě delimitován od NsP v Mostě, a od tohoto data je jako příspěvková organizace samostatným právním subjektem. V roce 2002 byl v rámci reformy veřejné správy převeden z Okresního úřadu v Mostě do vlastnictví a zřizovatelské funkce Ústeckého kraje a následně došlo k začlenění ostatních krajských zařízení s identickýcm posláním do jedné příspěvkové organizace pod názvem Kojenecké ústavy Ústeckého kraje se sídlem v Mostě.

  V září 2000 byla započata rozsáhlá rekonstrukce kojenecké a batolecí kuchyně v celkové hodnotě 14,5 milionu korun po níž kuchyně splňuje náročná hygienická a technologická kritéria. Zároveň průběžně docházelo k dalším úpravám prostor zařízení tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám dětí a blížily se co nejvíc podmínkám běžného domácího prostředí.