Stížnosti

POSTUP PŘI PODÁNÍ STÍŽNOSTI

proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo způsobu poskytování sociálně-právní ochrany.

Způsob podání stížnosti

Stížnost může stěžující podat:

 1. ústně některému ze zaměstnanců zařízení, a to
 2. telefonicky – telefonické kontakty jsou uveřejněny na webových stránkách poskytovatele www.kumost.cz
 3. osobně
 4. písemně
 5. do určené schránky Stížností, připomínek a pochval umístěné I. NP budovy
 6. dopisem na adresu poskytovatele – Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o., Husitská 1683/2, Most, PSČ 434 01
 7. prostřednictvím datové schránky – hfiuyy9
 8. e-mailem – kojeneckyustav@kumost.cz

Kdo může stížnost podat

Stížnost může podat každý, kdo se cítí být poškozen na svých právech či oprávněných zájmech:

 • dítě
 • zákonný zástupce dítěte
 • osoba odpovědná za výchovu dítěte
 • žadatelé o náhradní rodinnou péči
 • zaměstnanec poskytovatele
 • veřejnost

Bez uvedení identifikačních údajů stěžujícího bude stížnost řešena jako anonymní a bude s ní nakládáno jako s podnětem, který může vést ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

Lhůta pro vyřízení stížnosti

Stížnost musí být vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je poskytovatel nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit správnímu orgánu, kterým je odbor zdravotnictví Ústeckého kraje. O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele.

Evidence stížností

Všechna podání stížností a způsob jejich vyřízení jsou evidována v Knize stížností, která je uložena v recepci poskytovatele a je nepřetržitě k dispozici. Stěžovatel má možnost nahlížet do konkrétního stížnostního záznamu a pořizovat z něj kopie.

Vyřízení a uzavření stížností

Závěr šetření anonymní stížnosti bude zapsán a k dispozici v Knize stížností.

Ředitelka, nebo pověřený zaměstnanec o vyřízení stížnosti písemně informuje stěžovatele.

Stížnost je ukončena dnem odeslání vyrozumění stěžovateli.

Za uzavřenou se považuje stížnost:

 • kterou ředitelka zamítla jako neoprávněnou
 • která byla stěžovatelem vzata zpět
 • jejíž vyřízení proběhlo

Pokud stěžovatel opakuje stížnost, která již byla řádně prošetřena, uzavřena a vyřízena, aniž by uváděl další nové skutečnosti, lze tuto stížnost odložit. Stěžovatel je informován o odložení stížnosti.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížností má stěžovatel právo se odvolat proti způsobu vyřízení a požádat o prošetření postupu při vyřizování stížnosti nadřízený nebo nezávislý orgán:

 • Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, odbor zdravotnictví
 • Veřejný ochránce práv – Údolní 39, 602 00 Brno, e-mail: podatelna@ochrance.cz