ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
KÚÚK Most

Poslání zařízení

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Kojenecké ústavy Ústeckého kraje Most (dále jen ZDVOP) poskytuje pomoc a péči dětem, které se ocitly v krizi a v ohrožení a nemohou z různých důvodů setrvat ve své rodině. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

Cílová skupina zařízení

Cílovou skupinou ZDVOP jsou ohrožené děti ve věku od 0 do 3 let a jejich rodiny.

Cíle činnosti zařízení

 • prioritou je návrat dítěte do vlastní rodiny (umožňuje-li to situace v rodině),
 • zlepšení psychického a fyzického stavu dítěte, získání náhledu rodiny na problematickou situaci a zvýšení motivace rodiny k řešení situace,
 • komplexní péče ošetřovatelská, výchovná, diagnostická, léčebně preventivní a rehabilitační
 • zlepšení rodičovských dovedností při péči o dítě,
 • pokud návrat dítěte do rodiny není možný, ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany hledání nejlepšího možného řešení pro toto dítě (tj. prioritně náhradní rodinná péče).

Zásady činnosti zařízení

Zásady činnosti zařízení odpovídají principům poskytování sociálně-právní ochrany dětí, včetně principů etických (viz Etický kodex ZDVOP Most):

 • vnímání dítěte a rodiny jako celku a využívání komplexního přístupu v práci s dítětem a rodinou (vč. širšího sociálního prostředí),
 • hájení zájmů, práv a potřeb dítěte vycházející z Úmluvy o právech dítěte,
 • nehodnotící postoj k dětem a rodičům,
 • vedení rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení situace.

Podmínky pro přijímání dětí do zařízení

Děti se přijímají na základě:

 • žádosti zákonného zástupce dítěte po sepsání dohody
 • rozhodnutí soudu,
 • žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

O přijetí (nepřijetí) do zařízení rozhoduje ředitel zařízení. Odmítnout přijetí může tehdy:

 • pokud je zařízení plně obsazeno,
 • pokud to nedovolují důvody hygienické či epidemiologické.

Zařízení je při přijetí dítěte povinno tuto skutečnost neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dítěte.

Pobyt dětí v zařízení

Zařízení prověřuje ve spolupráci s příslušnými orgány OSPOD, zda trvají důvody, pro které bylo dítě přijato. Ve spolupráci s nimi a dalšími institucemi dbá na to, aby pobyt dítěte v zařízení byl co nejkratší.

Přijetím dítěte do zařízení nezanikají rodičům práva a povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, pokud soudem není rozhodnuto jinak.

Zařízení umožňuje rodičům pravidelný osobní kontakt s dítětem.

Péče o děti v zařízení

Zařízení poskytuje svěřeným dětem komplexní interdisciplinární péči (zdravotní, ošetřovatelskou, rehabilitační, výchovnou, psychologickou, sociálně právní apod.) a vytváří podmínky pro optimální vývoj dětí ve všech jeho složkách.

Péče o dítě je zásadně individuální, zohledňuje jeho potřeby a zájmy, přizpůsobuje se rodinnému prostředí a respektuje sourozenecké skupiny.

Režim pobytu dítěte je přizpůsoben věku dítěte, stupni jeho vývoje a zdravotnímu stavu.

Dle organizačního řádu se o děti stará lékař – pediatr, psycholog, dětské sestry a rehabilitační pracovníci. Řešení problémové sociální situace dětí a sociální práci se věnují sociální pracovníci. Strukturu zaměstnanců doplňuje pomocný a technický personál, který zajišťuje stravování dětí a provoz zařízení.

Propuštění dítěte ze zařízení

Dítě se propustí ze zařízení trvale, jestliže pominuly důvody jeho pobytu:

 • do péče vlastní rodiny
 • do náhradní rodinné péče na základě rozhodnutí soudu
 • do péče jiné osoby či jiného zařízení na základě rozhodnutí soudu

Dítě se propustí ze zařízení dočasně:

 • na přechodný pobyt k rodičům nebo jiným fyzickým osobám (včetně budoucích náhradních rodičů) dle § 30 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
 • do příslušného lůžkového zdravotnického zařízení, vyžaduje-li to zdravotní stav dítěte (dětské oddělení, ozdravovna, dětská odborná léčebna).

Úhrady za pobyt a péči

Pobyt a péče o děti v zařízení jsou hrazeny:

 • ze státního příspěvku v případě umístění dětí na základě rozhodnutí soudu, na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, či v případě, že obecní úřad obce s rozšířenou působností považuje umístění dítěte v zařízení za důvodné,
 • z přídavků na děti,
 • z příspěvku na úhradu pobytu a péče, hrazeného rodiči, popř. jinými osobami povinnými výživou dítěte; o výši příspěvků rodičů na úhradu pobytu a péče v zařízení rozhoduje ředitel zařízení v souladu s § 42b-f, zákona č. 359/1999 Sb.

Kompletní Vnitřní řád ZDVOP můžete zhlédnout zde.